ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๑
วันที่ปฏิบัติธรรม
06/07/2561 - 08/07/2561
(3 วัน 2 คืน)