ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗ /๒๕๖๑
วันที่ปฏิบัติธรรม
08/06/2561 - 10/06/2561
(3 วัน 2 คืน)