ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕ /๒๕๖๑
วันที่ปฏิบัติธรรม
04/05/2561 - 08/05/2561
(5 วัน 4 คืน)