ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔ /๒๕๖๑
วันที่ปฏิบัติธรรม
20/04/2561 - 22/04/2561
(3 วัน 2 คืน)