ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓ /๒๕๖๑
วันที่ปฏิบัติธรรม
05/04/2561 - 09/04/2561
(5 วัน 4 คืน)