ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๐
วันที่ปฏิบัติธรรม
20/9/2560 - 24/9/2560
(5 วัน 4 คืน)