ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๐
วันที่ปฏิบัติธรรม
01/09/2560 - 07/09/2560
(7 วัน 6 คืน)