ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๐
วันที่ปฏิบัติธรรม
25/8/2560 - 27/8/2560
(3 วัน 2 คืน)