ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑ /๒๕๖๐
วันที่ปฏิบัติธรรม
10/8/2560 - 14/8/2560
(5 วัน 4 คืน)