ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๖๐
วันที่ปฏิบัติธรรม
28/7/2560 - 30/7/2560
(3 วัน 2 คืน)