ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๐
วันที่ปฏิบัติธรรม
3/7/2560 - 9/7/2560
(7 วัน 6 คืน)