ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๐
วันที่ปฏิบัติธรรม
03/07/2560 - 09/07/2560
(7 วัน 6 คืน)