ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗ /๒๕๖๐
วันที่ปฏิบัติธรรม
9/6/2560 - 11/6/2560
(3 วัน 2 คืน)