ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๖๐
วันที่ปฏิบัติธรรม
26/5/2560 - 28/5/2560
(3 วัน 2 คืน)