ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
วันที่ปฏิบัติธรรม
24/3/2560 - 26/3/2560
(3 วัน 2 คืน)