ชื่อหลักสูตรปฏิบัติธรรม
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
วันที่ปฏิบัติธรรม
24/03/2560 - 26/03/2560
(3 วัน 2 คืน)