แบบฟอร์มสมัครพระวิปัสสนาจารย์ พระวิทยากร และพุทธอาสาสมัคร
ข้อมูลเบื้องต้น
   
สถานภาพ: พระภิกษุ-สามเณร ฆราวาส *
ต้องการสมัครเป็น: พระวิทยากร พุทธอาสาสมัคร *
 
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ: *
นามสกุล:
ฉายา:
วัน/เดือน/ปี เกิด: *
อายุ: ปี
พรรษา:
 
ข้อมูลการศึกษา
การศึกษาทางโลก:
การศึกษาทางธรรม:
 
ข้อมูลที่อยู่
บ้าน/อาคาร:
เลขที่:
หมู่:
ซอย:
ถนน:
ตำบล/แขวง: *
อำเภอ/เขต: *
จังหวัด: *
รหัสไปรษณีย์: *
โทรศัพท์: *
อีเมล์:
เฟสบุ๊ค(ถ้ามี):
(ตัวอย่าง http://www.facebook.com/vipassanathai)
 
ข้อมูลอื่นๆ
ความตั้งใจในการสมัคร
   
กรุณาเลือก:
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู