หลักสูตร ครูวิปัสสนา

โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนและเยาวชน ครั้งที่ ๖
หลักสูตร : ครูวิปัสสนา
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม  สถาบันวิปัสสนาธุระ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย 

          ในความเป็นครู นอกจากจะให้วิชาความรู้แล้ว การให้แนวทางชีวิตก็เป็นสิ่งจำเป็น ครูที่ดี นอกจากให้วิชาความรู้แล้วยังมอบกุศลที่จะติดตามตัวไปในตลอดชีวิต วิปัสสนากรรมฐาน เป็นการสร้างความมั่นคงและสงบสุขให้แก่จิตใจของผู้เรียน การฝึกสติ สัมปชัญญะ จะน้อมนำมาซึ่งกุศลอื่นๆได้อีกหลายประการ คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความละอายต่อบาป ความสุขในสิ่งที่ตนมี ความกตัญญู และมีสมาธิที่จะเอื้อต่อการเรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น การฝึกวิปัสสนา จะนำเด็กเยาวชนออกจากสื่อสังคมออนไลน์ตราบเท่าเวลาที่เข้าปฏิบัติและน้อมนำซึ่งสุข สงบเย็นในการดำรงชีวิต เพราะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ คุณดังกล่าวมานี้ ต้องอาศัยครูที่สามารถสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้เรียนได้และตนเองก็สามารถปฏิบัติได้ก่อนที่จะลงมีแนะนำการปฏิบัติซึ่งประโยชน์ทั้งหลายย่อมจะเกิดที่ตัวครูก่อนเช่นกัน
 
วัตถุประสงค์
 1. มีครูที่สอนวิปัสสนากรรมฐานได้ ในโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนละ ๑ คน
 2. ครูวิปัสสนา สามารถสอนวิธีปฏิบัติแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี
 3. ครูวิปัสสนาเข้าใจแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฎฐาน ๔ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

เนื้อหาหลักสูตร

 1. ภาคความรู้ (knowledge)
  - สมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน                     
  - สติปัฏฐาน ๔ ในพระไตรปิฎก(สติปัฎฐานสูตร)
  -คุณค่าการเจริญสติ(สัมมาสติในพุทธธรรม)               
  -กระบวนธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ(วิปัสสนาภูมิ)
 2. ภาคปฏิบัติ (practice)
  -การปฏิบัติวิปัสสนาในอิริยาบถทั้ง ๔                       
  -การเดินจงกรม ๖ ระยะ
  - หลักชาวพุทธ
  -การกำหนดอิริยาบถย่อย                                     
  -การปรับอินทรีย์และส่งสอบอารมณ์เบื้องต้น
 3. ภาคประยุกต์ใช้ (integrate)
  -แนวทางการสอนวิปัสสนาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา  
  -การประยุกต์สติใช้ในชีวิตประจำวัน
  -แนวทางการสอนวิปัสสนาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
  -ทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยไตรสิกขา

ระยะเวลา
         ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓ มกราคม ๒๕๕๘
สถานที่
         อาคารหอฉัน ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้สมัคร
        ผู้บริหาร หรือครูโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนละไม่เกิน ๒ ท่าน
ติดต่อสอบถาม
         ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
        โทร. 035-248008, 086-3662969, 090-3876024
        E-mail: charnb008@gmail.com,ch.koki2555@hotmail.com,happiness2009@hotmail.com
        เวบไซต์ www.vipassanathai.org

กรอกใบสมัครที่
https://vipassanathai.org/main.php?url=register&cours_id=77&cours_young=030

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู