ตารางเปรียบเทียบ กัมมัฏฐานในสมัยพุทธกาล, วิปัสสนาญาณ ๑๖, วิสุทธิ ๗, ไตรสิกขา และอริยมรรคมีองค์ ๘

หากปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานได้ถูกต้อง โดยมีวิปัสสนาจารย์แนะนำจนเกิด วิปัสสนาญาณครบ ทั้ง ๑๖ และได้บรรลุถึงอารมณ์พระนิพพาน  ในระหว่างเส้นทางของการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา(วิปัสสนาญาณ ๑๖), วิสุทธิ ๗, ไตรสิกขา(ศีล สมาธิ ปัญญา) และอริยมรรคมีองค์ ๘ ไปพร้อมๆ กัน จาก ตารางเปรียบเทียบ หลักการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานทั้ง ๕ ดังนี้

 

วิธีปฏิบัติกัมมัฏฐาน สมัยพุทธกาล

วิปัสสนาญาณ ๑๖

วิสุทธิ ๗

ไตรสิกขา

มรรคมีองค์ ๘

   ๑. อานาปานสติ

 

 

   ๒.สติปัฏฐาน ๔

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

 

   ๓.โพชฌงค์ ๗

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ศีลวิสุทธิ

 

ศีล

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ

๒. จิตตวิสุทธิ

 

สมาธิ

สัมมาวายามะ สัมมาสติ

สัมมาสมาธิ

 

๑. นามรูปปริจเฉทญาณ

๓. ทิฏฐิวิสุทธิ

ปัญญา

(โลกียะ)

สัมมาทิฏฐิ

สัมมาสังกัปปะ

 

๒. ปัจจยปริคคหญาณ

๔. กังขาวิตรณวิสุทธิ

๓. สัมมสนญาณ

๔. ตรุณอุทยัพพยญาณ (อ่อน)

๕. มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ

๔. พลวอุทยัพพยญาณ (แก่)

๕. ภังคญาณ

๖. ภยญาณ

๗. อาทีนวญาณ

๘. นิพพิทาญาณ

๙. มุญจิตุกัมยตาญาณ

๑๐. ปฏิสังขาญาณ

๑๑. สังขารุเบกขาญาณ

๑๒. อนุโลมญาณ

๑๓. โคตรภูญาณ

๖. ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ

   ๔.วิชชา และ วิมุตติ

๑๔. มัคคญาณ

๑๕. ผลญาณ

๑๖. ปัจจเวกขณญาณ 

๗. ญาณทัสสนวิสุทธิ

ปัญญา ระดับ โลกุตตระ

หรือ

วิมุตติ

 

   อพ

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ