ภารกิจสถาบันวิปัสสนาธุระ

ภารกิจของสถาบันวิปัสสนาธุระ
ตามประกาศมหาวิทยาลัย


สถาบันวิปัสสนาธุระ

            สถาบันวิปัสสนาธุระ มีภาระกิจเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนาส่งเสริม เผยแผ่และให้บริการวิชาการด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  และฝึกอบรมคุณธรรมงานพัฒนาคุณภาพวิปัสสนาจารย์ งานวิจัยพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  สร้างเครือข่ายสำนักปฏิบัติธรรมและหน่วยอบรมคุณธรรมให้กว้างขวาง

ภาระงานของส่วนงาน
          
๑. ส่วนงานบริหาร  มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานนโยบายและพัฒนา งานบุคลากรงานงบประมาณ งานทะเบียนและงานสารสนเทศของสถาบันและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
                 ๑.๑ กลุ่มงานบริหาร   ปฏิบัติงานด้านธุรการ  ประสานงานด้านงบประมาณ  การเงิน บุคลากร การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนารวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
                 ๑.๒ กลุ่มงานทะเบียนและสารสนเทศ   ปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมและผู้เข้าอบรมคุณธรรมให้เป็นระบบและจัดทำเว็บไซต์ จัดทำฐานข้อมูล จัดทำทำเนียบผู้เข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน  และการฝึกอบรมคุณธรรมจัดทำรายงานประจำปีของสถาบันเอกสารประชาสัมพันธ์และดำเนินงานการเผยแผ่ผลงานด้านวิปัสสนากรรมฐานและการฝึกอบรมคุณธรรมสู่สาธารณชนงานประกันคุณภาพสถาบัน รายงานประจำปีและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

๒.ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม  มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยวิปัสสนาจารย์และงานบริการฝึกอบรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                 ๒.๑ กลุ่มงานวางแผน วิจัยและพัฒนา   ปฏิบัติงานด้านวิจัยส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ติดตามประเมินผล  และวางแผนพัฒนาสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประสานเครือข่ายด้านคุณธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
                 ๒.๒ กลุ่มงานบริการฝึกอบรม    ปฏิบัติงานบริการหลักสูตรการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการฝึกอบรมคุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผลิตหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสมจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มารับการฝึกอบรมและสรุปรายงานประเมินผลการฝึกอบรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย