ภารกิจสถาบันวิปัสสนาธุระ

ภารกิจของสถาบันวิปัสสนาธุระ
ตามประกาศมหาวิทยาลัย


สถาบันวิปัสสนาธุระ

            สถาบันวิปัสสนาธุระ มีภาระกิจเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนาส่งเสริม เผยแผ่และให้บริการวิชาการด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  และฝึกอบรมคุณธรรมงานพัฒนาคุณภาพวิปัสสนาจารย์ งานวิจัยพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  สร้างเครือข่ายสำนักปฏิบัติธรรมและหน่วยอบรมคุณธรรมให้กว้างขวาง

ภาระงานของส่วนงาน
          
๑. ส่วนงานบริหาร  มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานนโยบายและพัฒนา งานบุคลากร งานงบประมาณ งานทะเบียนและงานสารสนเทศของสถาบัน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
                 ๑.๑ กลุ่มงานบริหาร   ปฏิบัติงานด้านธุรการ  ประสานงานด้านงบประมาณ  การเงิน บุคลากร การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนา รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
                 ๑.๒ กลุ่มงานทะเบียนและสารสนเทศ   ปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมและผู้เข้าอบรมคุณธรรมให้เป็นระบบ และจัดทำเว็บไซต์ จัดทำฐานข้อมูล จัดทำทำเนียบผู้เข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน  และการฝึกอบรมคุณธรรม จัดทำรายงานประจำปีของสถาบัน เอกสารประชาสัมพันธ์ และดำเนินงานการเผยแผ่ผลงานด้านวิปัสสนากรรมฐานและการฝึกอบรมคุณธรรมสู่สาธารณชน งานประกันคุณภาพสถาบัน รายงานประจำปีและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

๒.ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม  มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยวิปัสสนาจารย์ และงานบริการฝึกอบรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                 ๒.๑ กลุ่มงานวางแผน วิจัยและพัฒนา   ปฏิบัติงานด้านวิจัยส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ติดตามประเมินผล  และวางแผนพัฒนาสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประสานเครือข่ายด้านคุณธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
                 ๒.๒ กลุ่มงานบริการฝึกอบรม    ปฏิบัติงานบริการหลักสูตรการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและการฝึกอบรมคุณธรรม แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผลิตหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสมจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มารับการฝึกอบรมและสรุปรายงานประเมินผลการฝึกอบรมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู