ประวัติผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม

ประวัติ
พระมหาวิชาญ สุวิชาโน (บัวบาน)
ประวัติผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม

 

  • พระมหาวิชาญ สุวิชาโน (บัวบาน)
  • เกิดเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ อายุ ๔๔ ปี พรรษา ๒๐ มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ๑๔๙ หมู่ ๑๒ บ้านเลิศอรุณ ตำบลทัพทัน อ.สังขะ จังหวัดสุรินทร์
  • จบการศึกษา ปริญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต เอกจิตวิทยาสังคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๗
  • ปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ธรรมนิเทศ) จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓
  • จบนักธรรมชั้นเอก พ.ศ.๒๕๓๑ จากสำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์
  • จบเปรียญธรรม ๔ ประโยต พ.ศ. ๒๕๓๔ สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร

 

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม

-ปฏิบัติธรรมณวิเวกอาศรมอ.เมืองจ.ชลบุรี โดยพระอาจารย์ภัททันตะอาสภเถระธัมาจริยะ  ๒๕๓๖ – ๒๕๓๗
-ปฏิบัติธรรมณวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานีและวัดกันตศีลาวาส  จังหวัดนครพนม สาขาวัดหนองป่าพง พ.ศ.๒๕๓๙
-อบรมพระวิปัสสนาจารย์ของกรมการศาสนา ณวัดคีรีวงศ์จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๓๘

ประสบการณ์การทำงาน
-เป็นผู้ครูสอนปริยัติธรรม วัดปราสาทศิลารามจ.สุรินทร์ วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๕
-ครูสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มจร.พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๕
-เจ้าอาวาสวัดเลิศอรุณวราราม ต.ทัพทัน จ.สุรินทร์ ๒๕๓๗ – ๒๕๔๒
-ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๓๕
-พระวิปัสสนาจารย์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต จ.สุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๔๑
–พระวิปัสสนาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๔๕
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ พ.ศ.2541- 2545

-วิทยากรค่ายคุณธรรมค่ายธรรมทายาทพ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน

-วิทยากรโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสำนักงาน กพ.พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๗
-หัวหน้าคณะพระวิทยากรค่ายคุณธรรมศูนย์การ้รียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑลพ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๕๐
-ครูสอนวิชากระกุทธศาสนาในโรงเรียนวัดกัลยาณ์ โรงเรียนพระตำหนัก โรงเรียนสวนกุหลาบโรงเรียนราชวินิต โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนสังขะโรงเรียนสวนส้ม โรงเรียนทวีธาภิเษก และโรงเรียนจิตรลดา
-แสดงธรรมเทศนาแก่คนไทยในประเทศอิสราเอลทุกเมืองและศูนย์ที่มีคนไทย โดยการนิมนต์จากสถานทูตไทยในประเทศอิสราเอล ระยะเวลา 15 วัน
-ศึกษาดูงานพุทธฉือจี้ วัดผ่อกวงซาน ประเทศไต้หวัน
-วิทยากรโครงการกองทัพธรรม กองทัพไทยการศึกษารวมใจ เมืองไทยห่างไกลยาเสพติด
- ดำเนินโครงการประเมินเสนอแนะและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน
-โครงการโพธิสัตว์น้อยและโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่  ของ สสส
-ดำเนินโครงการเผยแผ่ศีลธรร นำธรรมะสู่สังคม

-วิทยากรกิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน กิจกรรมค่ายนวัยใส   กิจกรรมธรรมะนำสมัย  กิจกรรมธรรมะพัฒนาองค์กร 
-โครงการ
พัฒนาครู นักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน
-หัวหน้าฝ่ายบริการฝึกอบรม  พ.ศ.๒๕๔๕ - ปัจจุบัน
-วิทยากรอบรมผู้บริหาร สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
-คณะกรรมการคัดเลือก โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
-คณะกรรมการตัดสินโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ
-วิทยากรอบรมผู้บริหาร สถาบันฝึกอบรม กทม.หนองจอก
-วิทยากรโครงการครูทหารต้านยาเสพติด กอ.รมน.
-วิทยากรอบรมพระวิทยากรประจำจังหวัด สำนักงานปปส.
-วิทยากรอบรมพระวิทยากรประจำจังหวัด กรมการศาสนา
-วิทยากรอบรมนักเียนพยาบาล วิทยาลัยพยาลาล หลายแห่ง

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู