ประวัติ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

111

ประวัติสังเขป
พระครูปลัดเจริญ  วฑฺฒโน, ผศ.ดร.(มันจะนา)
รักษาการผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ชื่อ พระครูปลัดเจริญ    ฉายา  วฑฺฒโน นามสกุล มันจะนา

เกิด วันที่ ๑๗  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๐๖ อายุ ๕๖  ปี พรรษา  ๒๑

ภูมิลำเนา 

               ตำบลแชะ  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๕๐

ที่อยู่ปัจจุบัน 

                วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  ตำบลต้นธงชัย  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

ประวัติการศึกษา

               นักธรรมเอก

                     สำเร็จการศึกษาปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พธ.ม.)สาขาวิชา พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(พธ.ม.รุ่นที่ ๒๐)  พ.ศ.๒๕๕๓

                     สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พธ.ด.) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา(ภาคเสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑

ประวัติการทำงาน

                    พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน     อาจารย์ประจำภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์       

                พ.ศ. ๒๕๖๒-ปัจจุบัน    รักษาการผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)