ประวัติ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

111

ประวัติสังเขป
พระมหาบุญชู เขมจารี

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

ชื่อ พระมหาบุญชู  ฉายา เขมจารี  นามสกุล คำแก้ว

เกิด วันอาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๑ อายุ ๕๙ พรรษา ๓๘

 

ภูมิลำเนา 

                ๑๓๒ หมู่ ๔ บ้านหนองผักจิก ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 

ที่อยู่ปัจจุบัน 

                วัดมะลิ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 

ประวัติการศึกษา

                นักธรรมเอก

                เปรียญธรรม ๔ ประโยค

                พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) สาขาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๓

                ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๔๗

                ประกาศนียบัตร วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ตำแหน่งทางคณะสงฆ์

                ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมะลิ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 

ประวัติการทำงาน

                พ.ศ. ๒๕๓๔           เจ้าหน้าที่โครงการอาศรมสามเณร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                พ.ศ. ๒๕๓๖           เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                พ.ศ. ๒๕๓๙           รองผู้อำนวยการสำนักธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                พ.ศ. ๒๕๔๐           เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                พ.ศ. ๒๕๔๑           รองผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                พ.ศ. ๒๕๔๒           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                พ.ศ. ๒๕๔๗           รองผู้อำนวยการกองกลางและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มจร.

                พ.ศ. ๒๕๕๓           ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                พ.ศ. ๒๕๕๖           รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                พ.ศ. ๒๕๕๙-ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู