ประวัติผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ

ประวัติพระราชสิทธิมุนี วิ.
 ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ

 
พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙,  พธ.บ., อ.ม., พธ.ด.) นามสกุล สุดโปร่ง  
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร


วัน/เดือน/ปีเกิด    เมื่อวันที่  ๖  กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓   
ตำบลบึงเนียม  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

บรรพชา(ครั้งที่ ๑) 
      เมื่อวันที่  ๓๐ พฤษภาคม  พ. ศ. ๒๕๑๔  ณ วัดศิริธรรมิกาวาส  ตำบลโคกศรี  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยมี พระครูสิริสารธรรม(เหลา  ปญฺญาธโร)  เป็นพระอุปัฌชาย์

บรรพชา(ครั้งที่ ๒  ตามธรรมเนียมวัด) 
      เมื่อวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร   โดยมีพระธรรมปัญญาบดี(สวัสดิ์  กิตฺติสาโร  ป.ธ. ๕)  เป็นพระอุปัชฌาย์  

อุปสมบท 
      เมื่อวันที่  ๑๘  มีนาคม  พ. ศ. ๒๕๒๖  ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์(อาสภมหาเถระ  ป.ธ. ๕)  เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระพิมธรรม  เป็นพระอุปัฌชาย์ ,  พระธรรมวิสุทธาจารย์(เหล่ว  สุมโน  ป.ธ.๕)  เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชสารเวที  วัดธาตุ  พระอารามหลวง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  เป็นพระกรรมวาจาจารย์ , 
พระธรรมธีราชมหามุนี(โชดก  ญาณสิทฺธิ  ป.ธ. ๙)   เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทพสิทธิมุนี  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  เขตพระนคร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  เป็นพระอนุสาวนจารย์

การศึกษา
      พ.ศ. ๒๕๑๓  สำเร็จชั้นประถมศีกษาปีที่ ๔  โรงเรีนบ้านบึงเนีย  จังหวัดขอนแก่น
      พ.ศ. ๒๕๑๗  สอบไล่ได้นักธรรมเอก  วัดวุฒาราม  สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น
      พ.ศ. ๒๕๒๘  ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) สาขาวิชาศาสนาปรัชญา  คณะพุทธศาสตร์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย      
      พ.ศ. ๒๕๓๑  ได้นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดมหาธาตุมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์       
      พ.ศ. ๒๕๓๔  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต(อ.ม.) สาขาศาสนาศาสนาเปรียบเทียบ  มหาวิทยาลัยมหิดล
      พ.ศ. ๒๕๕๔  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  หลักสูตรนานาชาติ(Internationl Program)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การศึกษาเพิ่ม 
      ศึกษาแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากัมปัฎฐานตามแนวมหาสติปัฎฐาน โดยมีพระธรรมธีรราชมหามุนี(โชดก ญาณสิทธิ ป.ธ. ๙) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทพสิทธิมุนี และ ดร. พระภัททันตะอาสภเถระอัคคมหากัมปัฏฐานาจริยะ เป็นครูผู้บอกกัมมัฎฐาน

ความเชี่ยวชาญพิเศษ   วิปัสสนาธุระ

งานปกครอง
พ.ศ. ๑๕๓๑ :  เป็นรองเจ้าคณะ ๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ. ๒๕๓๔ :  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ. ๑๕๓๙ :  เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะ ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ :  เป็นเจ้าคณะ ๗
พ.ศ. ๒๕๕๒ :  เป็นเจ้าคณะ ๓     

หน้าที่การงาน       
      - ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ เป็น พระราชสิทธิมุนี  ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสสร  บวรสังฆารามคามวาสี
      - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารมหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๓
      - เจ้าคณะเขตพญาไท
      - พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
      - พระวิปัสสนาจารย์ สอนวิปัสสนากรรมฐาน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
      - พระวิปัสสนาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย  ระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
      - กรรมการาชำระพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พิมพ์ครั้งที่ ๒ ,กรรมการกองพระอภิธรรมปิฎก  ในการพิจารณาตรวจสอบต้นฉบับและจัดพิมพ์พระไตรปิฎก  ฉบับเฉลิมพระเกียรติ  ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ  ๖๐  ปี  ตามมติมหาเถรสมาคม    
      - พระวิปัสสนาจารย์ บรรยายธรรม และสอนให้กับ ยุวพุทธิกสมาคมฯ
      - พระวิปัสสนาจารย์/วิทยากรบรรยายตามสถานที่ และสถานศึกษาต่าง ๆ ตามที่ได้รับอาราธนา
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู