การสนับสนุนและอุปถัมภ์การปฏิบัติธรรม

การสนับสนุนและอุปถัมภ์การปฏิบัติธรรม
 สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ท่านสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันวิปัสสนาธุระ
เพื่อให้การดำเนินงานการปฏิบัติธรรมสามารถกระจายสู่ผู้ปฏิบัติธรรมและเยาวชนอื่นๆ
เป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้พบความสงบสุข ดำรงสืบต่อพระสัทธรรมแก่อนุชนรุ่นหลังโดยการ :
 

บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ ๕๑๐ - ๒- ๐๖๖๙๙ - ๙ บัญชีประเภทออมทรัพย์  ธนาคารทหารไทย สาขาวังน้อย 
โดยโอนเงินเข้าบัญชี "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ" เลขที่บัญชี  ๕๑๐ - ๒- ๐๖๖๙๙ - ๙ 

แล้วสงสลิปมาที่อีเมล์ charnb008@gmail.com, ch_koki@hotmail.com, หรือ happiness2009@hotmail.com เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนา ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

แบบฟอร์มการบริจาคเข้ากองทุน คลิกที่นี่