การสนับสนุนและอุปถัมภ์การปฏิบัติธรรม

การสนับสนุนและอุปถัมภ์การปฏิบัติธรรม
 สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ท่านสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันวิปัสสนาธุระ
เพื่อให้การดำเนินงานการปฏิบัติธรรมสามารถกระจายสู่ผู้ปฏิบัติธรรมและเยาวชนอื่นๆ
เป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้พบความสงบสุข ดำรงสืบต่อพระสัทธรรมแก่อนุชนรุ่นหลังโดยการ
 

บริจาคสมทบทุน "กองทุนวิปัสสนาธุระ" ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาอำเภออุทัย
  ชื่อบัญชี "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุนวิปัสสนาธุระ" เลขที่บัญชี 417-2-45937-4  

แล้วส่งสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล์ vipassanathai800@gmail.com

เพื่อเราจักได้ออกใบเสร็จรับเงิน และประกาศอนุโมทนาลงในเวปไซต์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

แบบฟอร์มการบริจาคเข้ากองทุน คลิกที่นี่

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)