บุคลากรสถาบันวิปัสสนาธุระ

                           คณะผู้บริหารและบุคลากร 

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                                                                

๑. ผู้บริหาร 

           ๑) พระราชสิทธิมุนี วิ., ดร.                      ผู้อำนวยการ สถาบันวิปัสสนาธุระ

           ๒) พระมหาบุญชู เขมจารี                       ผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหาร

           ๓) พระมหาวิชาญ สุวิชาโน                     ผู้อำนวยการ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม

 

๒. บุคลากรเจ้าหน้าที่

     ๒.๑ ส่วนงานบริหาร

           ๑) พระครูวินัยธรณรงค์ ฐิตาจาโร              นักทรัพยากรบุคคล

           ๒) พระใบฎีกาอภิชาติ อภิโต                    นักจัดการงานทั่วไป

           ๓) แม่ชีศรินรัตน์ ชิตะธรรมสิทธิ์                นักจัดการงานทั่วไป(อัตราจ้าง)

           ๔) นางสาวฉันทนา สุวรรณประกร             ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ(อัตราจ้าง)

           ๕) นางสาวมยุรี ลิขิตสุนทรกุล                  เจ้าหน้าที่ธุรการ(อัตราจ้าง)

           ๖) นางสาวพิมรพรไพ ไกรสะอาด             นักจัดการงานทั่วไป(อัตราจ้าง)

           ๗) นางสาวเจริญรัตน์ พงษ์พิพัฒนพันธุ์     นักจัดการงานทั่วไป(อัตราจ้าง)

           ๘) นางสาวปรีชญา คมพยัคฆ์                   นักจัดการงานทั่วไป(อัตราจ้าง)

           ๙) นายจักรกฤษ เขตตะเคียน                   นักจัดการงานทั่วไป(อัตราจ้าง)

 

       ๒.๒ ส่วนงานวางแผนและพัฒนาการอบรม 

           ๑) พระครูภาวนาวราลังการ วิ.                  นักทรัพยากรบุคคล(อัตราจ้าง)

           ๒) พระชัยพล โสภโณ                            นักทรัพยากรบุคคล(อัตราจ้าง)

           ๓) นางสาวราตรี รัตนโสภา                      นักจัดการงานทั่วไป(อัตราจ้าง)

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู