บุคลากรสถาบันวิปัสสนาธุระ

รายชื่อผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันวิปัสสนาธุระ

๑) รายชื่อผู้บริหาร 

ที่

ชื่อ

ตำแหน่ง

๑.

พระราชสิทธิมุนี วิ.

ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ

๒.

พระมหาบุญชู เขมจารี

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

๓.

พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม

 ๒) บุคลาการภายในส่วนงานบริหาร 

ที่

ชื่อ

ตำแหน่ง

๑.

พระครูวินัยธรณรงค์ ฐิตาจาโร

นักทรัพยากรบุคคล

 

 

 

๒) บุคลาการภายในส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม 

ที่

ชื่อ

ตำแหน่ง

๑.

พระครูภาวนาวราลังการ วิ.

นักทรัพยากรบุคคล/ อัตราจ้าง

พระชัยพล โสภโณ

นักทรัพยากรบุคคล/ อัตราจ้าง

๓.

นางสาวราตรี รัตนโสภา

นักจัดการงานทั่วไป / อัตราจ้าง