บุคลากรสถาบันวิปัสสนาธุระ

                           คณะผู้บริหารและบุคลากร 

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                                                                

๑. ผู้บริหาร 

 ๑) พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.,รศ. ดร.                       ผู้อำนวยการ สถาบันวิปัสสนาธุระ

 ๒) พระครูปลัดเจริญ วฑฺฒโน,ผศ.ดร.               ผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหาร

 ๓) พระมหาวิชาญ สุวิชาโน                            ผู้อำนวยการ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม

๒. บุคลากรเจ้าหน้าที่

๒.๑ ส่วนงานบริหาร

๑) พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที                        นักจัดการงานทั่วไป

๒) แม่ชีศรินรัตน์ ชิตะธรรมสิทธิ์                 นักจัดการงานทั่วไป(อัตราจ้าง)

๓) นางสาวปรีชญา คมพยัคฆ์                    นักจัดการงานทั่วไป(อัตราจ้าง)

๔) นางสาวพิมรพรไพ ไกรสะอาด                 นักจัดการงานทั่วไป(อัตราจ้าง) 

๕) นางสาวเจริญรัตน์    พงษ์พิพัฒน์พันธ์     นักจัดการงานทั่วไป(อัตราจ้าง)

๕) นางสาวมยุรี ลิขิตสุนทรกุล                     เจ้าหน้าที่ธุรการ(อัตราจ้าง)

๒.๒ ส่วนงานวางแผนและพัฒนาการอบรม 

๑) พระครูวินัยธรณรงค์ ฐิตาจาโร              นักทรัพยากรบุคคล

๒) พระใบฎีกาอภิชาติ อภิโต                    นักจัดการงานทั่วไป

 ๓) นายจักรกฤษ เขตตะเคียน                   นักจัดการงานทั่วไป(อัตราจ้าง)

           

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)