คณะกรรมการประจำ สถาบันวิปัสสนาธุระ

รายนามคณะกรรมการ

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ประธานกรรมการ

            พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.                      อธิการบดี

 

กรรมการ

          ๑. พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.                           รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร               

๒. พระเทพเวที,รศ.ดร.                               รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

๓. 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

           ๑. พระราชปัญญารังษี,ดร.                    เจ้าอาวาสวัดชิโนรส กทม.

           ๒. พระราชรัตนสุนทร            ผู้เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนาธุระ

           ๓. คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร                        

           ๔. 

           ๕. ผศ.ดร.พลเอกเสรี  พุกกะมาน           ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

กรรมการและเลขานุการ

          พระเทพวิสุทธิมุนี วิ., ดร.                          ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู