คณะกรรมการประจำ สถาบันวิปัสสนาธุระ

รายนามคณะกรรมการ

สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ประธานกรรมการ

            พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.                      อธิการบดี

 

กรรมการ

          ๑. พระราชวรเมธี,ดร.                           รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร               

๒. พระราชวรมุนี,ดร.                            รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

๓. พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร.                   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

           ๑. พระราชปัญญารังษี,ดร.                    เจ้าอาวาสวัดชิโนรส กทม.

           ๒. พระปลัดสมภาร สมภาโร,ผศ.            ผู้เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนาธุระ

           ๓. คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร                        

           ๔. นายแพทย์รัศมี  วรรณิสสร

           ๕. ผศ.ดร.พลเอกเสรี  พุกกะมาน           ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

กรรมการและเลขานุการ

          พระราชสิทธิมุนี วิ.,ดร.                          ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู