โครงงานที่ดำเนินการ

โครงงานต่าง ๆ ที่ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการ

โครงการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นวิปัสสนาจารย์ หลักสูตร ๗ เดือน
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป
โครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานนิสิต
โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ภาคภาษาอังกฤษ
โครงการจัทำยุทธศาสตร์สถาบัน
5 รายการ 1 / 1