รายงานผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถิติผู้เข้ารับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ๒๕๖๐
สถิติหน่วยงานที่เข้ารับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๒๕๖๐
รายงานการประกันคุณภาพ
สถิติหน่วยงานองค์กรที่ขอรับริการวิปัสสนาจารย์
สถิติผู้เข้าปกิบัติธรรมสำหรับประชาชน
สถิติวิปัสสนาจารย์
รายงานการจัดการองค์ความรู้
รายงานการจัดการความเสียง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐
แผนพัฒนาสถาบัน ระยะที่ ๑๒
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑
แผนพัฒนาบุคลากร ๒๕๖๑
รายงานผลการประชุมกรรมการสถาบัน ๒๕๖๐
13 รายการ 1 / 1