ประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คู่มือดำเนินงานการประกันคุณภาพ ๒๕๖๑
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประกันคุรภาพภายใน
ประกันคุณภาพ โครงการอบรมพระธรรมวิทยากร
คณะกรรมการประกันคุณภาพ สถาบันวิปัสสนาะุระ ๒๕๖๐
รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวิปัสสนาธุระ ๒๕๖๐
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
รายงานการประชุมที่สำคัญ
รายงานการประชุมที่สำคัญ
รายงานการประชุมที่สำคัญ
8 รายการ 1 / 1