เกี่ยวกับ ส่วนงานบริหาร

ส่วนงานบริหาร มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานนโยบายและพัฒนา งานบุคลากรงานงบประมาณ งานทะเบียนและงานสารสนเทศของสถาบันและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

พระมหาบุญชู เขมจารี

ผู้อำนวยการ
ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กลุ่มงานบริหาร

ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน บุคลากร การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนารวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ทะเบียนและสารสนเทศ

ปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมและผู้เข้าอบรมคุณธรรมให้เป็นระบบและจัดทำเว็บไซต์ จัดทำฐานข้อมูล จัดทำทำเนียบผู้เข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน และการฝึกอบรมคุณธรรมจัดทำรายงานประจำปีของสถาบันเอกสารประชาสัมพันธ์และดำเนินงานการเผยแผ่ผลงานด้านวิปัสสนากรรมฐานและการฝึกอบรมคุณธรรมสู่สาธารณชนงานประกันคุณภาพสถาบัน รายงานประจำปีและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บริการ ส่วนงานบริหาร

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานนโยบายและพัฒนา

งานด้านธุรการ

ประสานงานด้านงบประมาณ

จัดทำทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม

จัดทำฐานข้อมูล สถิติต่าง ๆ

ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

เผยแผ่ผลงานด้านวิปัสสนากรรมฐาน

จัดทำนโยบายและแผน

สารสนเทศของสถาบัน