ส่วนงานบริหาร

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานนโยบายและพัฒนา งานบุคลากรงานงบประมาณ งานทะเบียนและงานสารสนเทศของสถาบันและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานนโยบายและพัฒนา

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานนโยบายและพัฒนา งานบุคลากรงานงบประมาณ งานทะเบียน

กลุ่มงานบริหาร

ปฏิบัติงานด้านธุรการ ประสานงานด้านงบประมาณ การเงิน บุคลากร การบัญชี พัสดุ นโยบายและแผนพัฒนารวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ทะเบียนและสารสนเทศ

ปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมและผู้เข้าอบรมคุณธรรมให้เป็นระบบและจัดทำเว็บไซต์ จัดทำฐานข้อมูล จัดทำทำเนียบผู้เข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าวจาก ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในโครงการสัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิปัสสนาธุระ เ
พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร เมตตาเป็นองค์บรรยายพิเศษ
สัมมนายุทธศาสตร์สถาบันวิปัสสนาธุระ
โครงการสัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิปัสสนาธุระ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่๙
พิธีเจริญพุทธมนต์และทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศล..แด่.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ทอดผ้าบังสกุลและมุทิตา พระราชสิทธิมุนี วิ. อายุวัฒนมงคล ๕๗ ปี
พระผู้กอปรอุ่นเอื้อเมตตา ราชทรงศรัทธาแต่งให้ สิทธิบุญสมมหา เปรียญเอก มุนีเปรื่องปราชญ์ได้ เก่งแท้ท่านเจ้าคุณ เจ้าผู้เป็นหัวหน้า
นิทรรศการ 130 ปี มจร
หนังสือแจกในงานวันรำลึกครบรอบ 130 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
วิปัสสนาจารย์ภาคสนาม
ส่วนงานบริหารสถาบันวิปัสสนาธุระ จัดกิจกรรมวิปัสสนาจารย์ภาคสนาม

ภาพกิจกรรม ส่วนงานบริหาร

กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ เข้ารับรางวัลระดับ "ดีเด่น" จากพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามมหาวิทยาลัย ในการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้(KM) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคาร มวก.
ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ เข้ารับรางวัลระดับ "ดีเด่น" จากพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามมหาวิทยาลัย ในการนำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้(KM) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคาร มวก.
ส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ รับการตรวจประกันคุณภาพ ๒๕๖๐
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระราชสิทธิมุนี วิ.ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ และพระมหาบุญชู เขมจารี ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิปัสสนาธุระ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของส่วนงานบริหารสถาบันวิปัสสนาธุระ โดย พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เป็นประธานกรรมการ,พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รก.ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ และพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลางสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
อบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร บตส.รุ่นที่ ๔๕
พระเดชพระคุณพระราชสิทธิมุนี วิ.ผอ.สถาบันวิปัสสนาธุระ กล่าวให้โอวาทในโอกาสเปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร บตส.รุ่นที่ ๔๕ วันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑