วันที่ปฏิบัติธรรม หลักสูตร สำหรับ รับ สมัครล่าสุด
( 23/6/2560)
23/6/2560 ถึง 25/6/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 92 คน
(รับได้อีก 8)
3/7/2560 ถึง 9/7/2560
(7 วัน 6คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๐
หลักสูตร ๗ วัน
ประชาชนทั่วไป 100 11 คน
(รับได้อีก 89)
28/7/2560 ถึง 30/7/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 12 คน
(รับได้อีก 88)
10/8/2560 ถึง 14/8/2560
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 4 คน
(รับได้อีก 96)
25/8/2560 ถึง 27/8/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 1 คน
(รับได้อีก 99)
1/9/2560 ถึง 3/9/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 1 คน
(รับได้อีก 99)
20/9/2560 ถึง 24/9/2560
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 0 คน
(รับได้อีก 100)
1/7/2560 ถึง 4/7/2560
(4 วัน 3คืน)
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๒
อุปถัมภ์โดย คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร
ประชาชนทั่วไป 100 0 คน
(รับได้อีก 100)
7/9/2560 ถึง 10/9/2560
(4 วัน 3คืน)
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๓
อุปถัมภ์โดย คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร
ประชาชนทั่วไป 100 0 คน
(รับได้อีก 100)
12/10/2560 ถึง 15/10/2560
(4 วัน 3คืน)
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๔
อุปถัมภ์โดย คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร
ประชาชนทั่วไป 100 1 คน
(รับได้อีก 99)
5/12/2560 ถึง 11/12/2560
(7 วัน 6คืน)
หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๕
อุปถัมภ์โดย คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร
ประชาชนทั่วไป 100 0 คน
(รับได้อีก 100)