วันที่ปฏิบัติธรรม หลักสูตร สำหรับ รับ สมัครล่าสุด
( 27/3/2560)
5/4/2560 ถึง 9/4/2560
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
จำนวน ๕ วัน
ประชาชนทั่วไป 120 12 คน
(รับได้อีก 108)
28/4/2560 ถึง 30/4/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐
จำนวน 3 วัน
ประชาชนทั่วไป 120 3 คน
(รับได้อีก 117)
4/5/2560 ถึง 10/5/2560
(7 วัน 6คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ (ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา)
จำนวน 7 วัน
ประชาชนทั่วไป 120 4 คน
(รับได้อีก 116)
26/5/2560 ถึง 28/5/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 1 คน
(รับได้อีก 99)
7/6/2560 ถึง 11/6/2560
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 1 คน
(รับได้อีก 99)
23/6/2560 ถึง 25/6/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 3 คน
(รับได้อีก 97)
3/7/2560 ถึง 9/7/2560
(7 วัน 6คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๐
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๐ (ปฏิบัติธรรมวันเข้าพรรษา)
ประชาชนทั่วไป 100 2 คน
(รับได้อีก 98)
28/7/2560 ถึง 30/7/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 0 คน
(รับได้อีก 100)
10/8/2560 ถึง 14/8/2560
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 0 คน
(รับได้อีก 100)
25/8/2560 ถึง 27/8/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 0 คน
(รับได้อีก 100)
1/9/2560 ถึง 3/9/2560
(3 วัน 2คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 0 คน
(รับได้อีก 100)
20/9/2560 ถึง 24/9/2560
(5 วัน 4คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๐
ประชาชนทั่วไป 100 0 คน
(รับได้อีก 100)