ธรรมะวันนี้

จิตใจ 6


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (4 kb)
   
เขียนเมื่อ 29 มกราคม 2560| อ่าน 89
เขียนโดย charn
 
 
  อ่านธรรมะวันนี้อื่นๆ 10 อันดับล่าสุด
 
จิตใจ8
จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี ผู้มีปัญญา พึงรักษาจิต[๐๓.๐๘] (๒๕/๑๓)
22/4/2560
เปิดอ่าน 14
 
จิตใจ7
จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมาให้[๐๓.๐๗] (๒๕/๑๓)
1/4/2560
เปิดอ่าน 46
 
จิตใจ 6
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ การฝึกจิต ให้เกิดผลดี [๐๓.๐๖] (๒๕/๑๓)
29/1/2560
เปิดอ่าน 89
 
จิตใจ5
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ การฝึกจิต ให้เกิดผลดี [๐๓.๐๖] (๒๕/๑๓)
9/1/2560
เปิดอ่าน 74
 
จิตใจ4
สุทุทฺทสํ สุนิปุณํ ยตฺถ กามนิปาตินํ จิตนั้นเห็นได้แสนยาก ละเอียดอ่อนยิ่งนัก มักตกไปหาอารมณ์ที่ใคร่[๐๓.๐๔] (๒๕/๑๓)
28/12/2559
เปิดอ่าน 78
 
จิตใจ3
ผนฺทนํ จปลํ จิตฺตํ ทุรกฺขํ ทุนฺนิวารยํ จิตมีธรรมชาติดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก[๐๓.๐๓] (๒๕/๑๓)
25/12/2559
เปิดอ่าน 76
 
จิตใจ2
จิตฺเตน นียติ โลโก โลกอันจิตย่อมนำไป[๐๓.๐๒] (๑๕/๑๘๑)
24/12/2559
เปิดอ่าน 67
 
จิตใจ1
มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา ธรรมทั้งหลาย มีใจนำหน้า[๐๓.๐๑] (๒๕/๑๑)
20/11/2559
เปิดอ่าน 126
 
ฝึกตน36
อตฺตทตฺถํ ปรตฺเถน พหุนาปิ น หาปเย การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ถึงจะมาก ก็ไม่ควรให้เป็นเหตุทำลายประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของตน อตฺตทตฺถมภิญฺญาย สทตฺถปสุโต สิยา กำหนดประโยชน์ที่หมายของตนให้
13/11/2559
เปิดอ่าน 94
 
ฝึกตน35
น ปเรสํ วิโลมานิ น ปเรสํ กตากตํ ไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่นไม่ควรแส่มองธุระที่เขาทำและยังไม่ทำ อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย กตานิ อกตานิ จ ควรตั้งใจตรวจตราหน้าที่ของตนนี่แหละทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ทำ[๐๒.๓๕] (๒๕/๑๔)
3/11/2559
เปิดอ่าน 158