ธรรมะวันนี้

จิตใจ 6


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (4 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (4 kb)
   
เขียนเมื่อ 29 มกราคม 2560| อ่าน 59
เขียนโดย charn
 
 
  อ่านธรรมะวันนี้อื่นๆ 10 อันดับล่าสุด
 
จิตใจ 6
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ การฝึกจิต ให้เกิดผลดี [๐๓.๐๖] (๒๕/๑๓)
29/1/2560
เปิดอ่าน 59
 
จิตใจ5
จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ การฝึกจิต ให้เกิดผลดี [๐๓.๐๖] (๒๕/๑๓)
9/1/2560
เปิดอ่าน 57
 
จิตใจ4
สุทุทฺทสํ สุนิปุณํ ยตฺถ กามนิปาตินํ จิตนั้นเห็นได้แสนยาก ละเอียดอ่อนยิ่งนัก มักตกไปหาอารมณ์ที่ใคร่[๐๓.๐๔] (๒๕/๑๓)
28/12/2559
เปิดอ่าน 60
 
จิตใจ3
ผนฺทนํ จปลํ จิตฺตํ ทุรกฺขํ ทุนฺนิวารยํ จิตมีธรรมชาติดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก[๐๓.๐๓] (๒๕/๑๓)
25/12/2559
เปิดอ่าน 58
 
จิตใจ2
จิตฺเตน นียติ โลโก โลกอันจิตย่อมนำไป[๐๓.๐๒] (๑๕/๑๘๑)
24/12/2559
เปิดอ่าน 54
 
จิตใจ1
มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา ธรรมทั้งหลาย มีใจนำหน้า[๐๓.๐๑] (๒๕/๑๑)
20/11/2559
เปิดอ่าน 106
 
ฝึกตน36
อตฺตทตฺถํ ปรตฺเถน พหุนาปิ น หาปเย การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ถึงจะมาก ก็ไม่ควรให้เป็นเหตุทำลายประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของตน อตฺตทตฺถมภิญฺญาย สทตฺถปสุโต สิยา กำหนดประโยชน์ที่หมายของตนให้
13/11/2559
เปิดอ่าน 74
 
ฝึกตน35
น ปเรสํ วิโลมานิ น ปเรสํ กตากตํ ไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่นไม่ควรแส่มองธุระที่เขาทำและยังไม่ทำ อตฺตโน ว อเวกฺเขยฺย กตานิ อกตานิ จ ควรตั้งใจตรวจตราหน้าที่ของตนนี่แหละทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ทำ[๐๒.๓๕] (๒๕/๑๔)
3/11/2559
เปิดอ่าน 140
 
ฝึกตน34
อตฺตตฺถปญฺญา อสุจี มนุสฺสา พวกคนสกปรก คิดเอาแต่ประโยชน์ของตัว[๐๒.๓๔] (๒๕/๒๙๖)
12/10/2559
เปิดอ่าน 90
 
ฝึกตน33
นาญฺญ ํ นิสฺสาย ชีเวยฺย ไม่พึงอาศัยผู้อื่นยังชีพ[๐๒.๓๓] (๒๕/๑๓๔)
5/10/2559
เปิดอ่าน 120