คำค้น
14ประกาศความเลื่อมใสของตนต่อพระศาสดา
013นางสูจิมุขีและอันตรายจากลาภสักการะ
012อุปฌาย์องค์แรกในญัตติจตุตถกรรม
011พระธรรมเสนาบดีกับซัมพุปริพพาชิกา
010 ทุกข์ในรูปแห่งสุข
009 บรรลือสีหนาท
008 เหมือนมารดาผู้ให้เกิด
007 ปุพเพปณิธาน
006 กรรมบังไว้
005 มอบตนให้แก่ธรรม
004 ปลดแอก
003 ผ้าขี้ริ้วกับช่อดอกไม้
002 บัวเหนือน้ำ
001 หญ้าสดในทะเลทราย
มงคลที่38 จิตเกษม
มงคลที่37 จิตปราศจากกิเลส
มงคลที่36 จิตไม่เศร้าโศก
มงคลที่35 จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
มงคลที่34 การทำให้แจ้งพระนิพพาน
มงคลที่33 การเห็นอริยสัจ
ทั้งหมด 71 รายการ 1 / 4