วันที่ 19/10/2561  ถึง 23/10/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (วันปิยมหาราช)   มีผู้สมัคร 42 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวกุลณพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  19 ตุลาคม 2561
       2    นางวาราณี   กรุงเทพมหานคร  19 ตุลาคม 2561
       3    นายสุรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  19 ตุลาคม 2561
       4    นายปริยากร   กรุงเทพมหานคร  19 ตุลาคม 2561
       5    นางสาวจิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  19 ตุลาคม 2561
       6    นางสาวยุภดี   กรุงเทพมหานคร  18 ตุลาคม 2561
       7    นางสาวณภัทร   กรุงเทพมหานคร  18 ตุลาคม 2561
       8    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  18 ตุลาคม 2561
       9    นางเสาวนีย์   ระยอง  18 ตุลาคม 2561
       10    นางจันทร์ทร   ปทุมธานี  18 ตุลาคม 2561
       11    นางสาวสุปราณี   กรุงเทพมหานคร  18 ตุลาคม 2561
       12    นางสาวณัฏฐ์   นครสวรรค์  18 ตุลาคม 2561
       13    นางสาวสุปรียา   ปทุมธานี  18 ตุลาคม 2561
       14    นางนิตยา   นครสวรรค์  18 ตุลาคม 2561
       15    นายณรงค์เดช   กรุงเทพมหานคร  17 ตุลาคม 2561
       16    นางสาวชิดชนก   นครปฐม  17 ตุลาคม 2561
       17    นางดาราพร   กรุงเทพมหานคร  16 ตุลาคม 2561
       18    พระสุพัฒน์   สระบุรี  16 ตุลาคม 2561
       19    นางสาวสุพรรณิการ์   สระบุรี  16 ตุลาคม 2561
       20    นางสาวพิมพิศร   สระบุรี  16 ตุลาคม 2561
       21    นางสาวปวีณา   สระบุรี  16 ตุลาคม 2561
       22    BryanputBryanput   เชียงใหม่  16 ตุลาคม 2561
       23    นางนัชชา   กรุงเทพมหานคร  13 ตุลาคม 2561
       24    นางสาวสุภัทรา   กรุงเทพมหานคร  13 ตุลาคม 2561
       25    นางสาวดวงนภา   ราชบุรี  13 ตุลาคม 2561
       26    นางสาวเนตรพิรุฬห์   กรุงเทพมหานคร  11 ตุลาคม 2561
       27    นางสาวขวัญตา   พระนครศรีอยุธยา  11 ตุลาคม 2561
       28    นายสรวิชญ์   สระบุรี  11 ตุลาคม 2561
       29    นางสาวชลธิชา   ลพบุรี  11 ตุลาคม 2561
       30    นางพิมพ์พิชชา   ลพบุรี  11 ตุลาคม 2561
       31    นางสาวสุวรรณี   กรุงเทพมหานคร  8 ตุลาคม 2561
       32    นางสาวภัคพจี   ปทุมธานี  2 ตุลาคม 2561
       33    นางทัศนีย์   กรุงเทพมหานคร  2 ตุลาคม 2561
       34    นางนางณัฐิยา   นนทบุรี  2 ตุลาคม 2561
       35    นางกรุณรัตน์   พะเยา  1 ตุลาคม 2561
       36    นางสาวจันทร์เพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  30 กันยายน 2561
       37    นางสาวศมาพร   กรุงเทพมหานคร  30 กันยายน 2561
       38    นางสาววีนัสรา   กรุงเทพมหานคร  29 กันยายน 2561
       39    เด็กชายมานะชัย   สมุทรสาคร  27 กันยายน 2561
       40    เด็กชายมานะชัย   สมุทรสาคร  27 กันยายน 2561
       41    นางสุรางคณา   สมุทรสาคร  27 กันยายน 2561
       42    นางกรรณิกา   พิษณุโลก  14 กันยายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ