รุ่น   วันที่ 28/7/2560  ถึง 30/7/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 12 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   ยุ          สมุทรปราการ    22 มิถุนายน 2560
       2   ผ่องศรี          สมุทรปราการ    22 มิถุนายน 2560
       3   เนียม          สมุทรปราการ    22 มิถุนายน 2560
       4   สุรีย์พร          นนทบุรี    21 มิถุนายน 2560
       5   วีรนุช          นนทบุรี    21 มิถุนายน 2560
       6   พิมล          ราชบุรี    14 มิถุนายน 2560
       7   อิสรีย์          กรุงเทพมหานคร    12 มิถุนายน 2560
       8   ปราณี          ปทุมธานี    5 มิถุนายน 2560
       9   ปราณี          ปทุมธานี    5 มิถุนายน 2560
       10   เรืองชัย          พระนครศรีอยุธยา    1 มิถุนายน 2560
       11   ชรินทร์พรรณ          กรุงเทพมหานคร    22 พฤษภาคม 2560
       12   หทัยถวิล          กรุงเทพมหานคร    17 พฤษภาคม 2560