รุ่น   วันที่ 3/7/2560  ถึง 9/7/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 11 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   นงนภัส          กรุงเทพมหานคร    23 มิถุนายน 2560
       2   นิศารัตน์          กรุงเทพมหานคร    23 มิถุนายน 2560
       3   ภัณฑิลา          นนทบุรี    16 มิถุนายน 2560
       4   ชันษา          กรุงเทพมหานคร    9 มิถุนายน 2560
       5   นางกัลยารัตน์          พระนครศรีอยุธยา    29 พฤษภาคม 2560
       6   น.ส. ยุภา          กรุงเทพมหานคร    11 พฤษภาคม 2560
       7   อัณณา          ตรัง    6 พฤษภาคม 2560
       8   กิตติมา          กรุงเทพมหานคร    25 เมษายน 2560
       9   น.ส. นิรอน          กรุงเทพมหานคร    28 มีนาคม 2560
       10   น.ส. สุพันวดี          กรุงเทพมหานคร    26 มีนาคม 2560
       11   นางอติภา          กรุงเทพมหานคร    26 มีนาคม 2560