รุ่น   วันที่ 4/5/2560  ถึง 10/5/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ (ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา)   มีผู้สมัคร 20 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   ประภาพร          สิงห์บุรี    28 เมษายน 2560
       2   เขมรัสนี          กรุงเทพมหานคร    27 เมษายน 2560
       3   สรภพ          พระนครศรีอยุธยา    26 เมษายน 2560
       4   สุนทรีย์          สมุทรปราการ    25 เมษายน 2560
       5   พรภวิทย์          ปทุมธานี    25 เมษายน 2560
       6   พรวรรณ          พระนครศรีอยุธยา    18 เมษายน 2560
       7   wanling          สมุทรปราการ    18 เมษายน 2560
       8   นาง ณัฐวรา          นครราชสีมา    17 เมษายน 2560
       9   นางบุษบา          กรุงเทพมหานคร    16 เมษายน 2560
       10   ภควดี          กรุงเทพมหานคร    14 เมษายน 2560
       11   ดีรณา          สมุทรปราการ    14 เมษายน 2560
       12   สุชานันท์          สมุทรปราการ    14 เมษายน 2560
       13   ฐิตารีย์          กรุงเทพมหานคร    14 เมษายน 2560
       14   สุชาดา          ตรัง    9 เมษายน 2560
       15   อุษณีย์          นนทบุรี    3 เมษายน 2560
       16   ปรีชญา          นครราชสีมา    31 มีนาคม 2560
       17   นางปวีณา          กำแพงเพชร    25 กุมภาพันธ์ 2560
       18   นายบุญธรรม          กำแพงเพชร    25 กุมภาพันธ์ 2560
       19   นางสุภาพร          กำแพงเพชร    25 กุมภาพันธ์ 2560
       20   นางนงลักษณ์          กำแพงเพชร    25 กุมภาพันธ์ 2560