รุ่น   วันที่ 5/4/2560  ถึง 9/4/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 8 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   นางสาวอรนุช          กรุงเทพมหานคร    16 มีนาคม 2560
       2   จิตติมา          กรุงเทพมหานคร    15 มีนาคม 2560
       3   สิรินทิพย์          กรุงเทพมหานคร    12 มีนาคม 2560
       4   พัชรี          สมุทรปราการ    12 มีนาคม 2560
       5   ชญาภา          กรุงเทพมหานคร    3 มีนาคม 2560
       6   สุชาดา          กรุงเทพมหานคร    24 กุมภาพันธ์ 2560
       7   วิไลลักษณ์          กรุงเทพมหานคร    17 กุมภาพันธ์ 2560
       8   นางสาวฉวี          กรุงเทพมหานคร    7 พฤศจิกายน 2559