รุ่น วันที่ปฏิบัติธรรม หลักสูตร เป้าหมาย จน.ที่รับ สมัครล่าสุด
( 21/10/2560)
สมัคร/ผู้สมัคร
20/10/2560 ถึง 22/10/2560
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 150 86 (เหลืออีก 64)
3/11/2560 ถึง 7/11/2560
(5 วัน 4 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 150 26 (เหลืออีก 124)
17/11/2560 ถึง 19/11/2560
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๑ 150 19 (เหลืออีก 131)
1/12/2560 ถึง 7/12/2560
(7 วัน 6 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๑ 150 2 (เหลืออีก 148)
29/12/2560 ถึง 1/1/2561
(-27 วัน -28 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๑ 150 5 (เหลืออีก 145)
5/1/2561 ถึง 7/1/2561
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๑ 150 7 (เหลืออีก 143)
19/1/2561 ถึง 23/1/2561
(5 วัน 4 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๑ 150 0 (เหลืออีก 150)
2/2/2561 ถึง 4/2/2561
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๑ 150 0 (เหลืออีก 150)
16/2/2561 ถึง 18/2/2561
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๑ 150 0 (เหลืออีก 150)
28/2/2561 ถึง 4/3/2561
(-23 วัน -24 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๑(มาฆบูชา) 150 0 (เหลืออีก 150)
23/3/2561 ถึง 25/3/2561
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๖๑ 150 0 (เหลืออีก 150)
5/4/2561 ถึง 9/4/2561
(5 วัน 4 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓ /๒๕๖๑ 150 0 (เหลืออีก 150)
20/4/2561 ถึง 22/4/2561
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔ /๒๕๖๑ 150 0 (เหลืออีก 150)
4/5/2561 ถึง 8/5/2561
(5 วัน 4 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕ /๒๕๖๑ 150 0 (เหลืออีก 150)
18/5/2561 ถึง 20/5/2561
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๖๑(วันวิสาขบูชา) 150 0 (เหลืออีก 150)
8/6/2561 ถึง 10/6/2561
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗ /๒๕๖๑ 150 0 (เหลืออีก 150)
22/6/2561 ถึง 26/6/2561
(5 วัน 4 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๘ /๒๕๖๑ 150 0 (เหลืออีก 150)
6/7/2561 ถึง 8/7/2561
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๑ 150 0 (เหลืออีก 150)
20/7/2561 ถึง 24/7/2561
(5 วัน 4 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๐ /๒๕๖๑(วันอาสาฬหบูชา) 150 0 (เหลืออีก 150)
10/8/2561 ถึง 14/8/2561
(5 วัน 4 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑ /๒๕๖๑(วันแม่) 150 0 (เหลืออีก 150)
24/8/2561 ถึง 26/8/2561
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒ /๒๕๖๑ 150 0 (เหลืออีก 150)
7/9/2561 ถึง 13/9/2561
(7 วัน 6 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓ /๒๕๖๑ 150 0 (เหลืออีก 150)
21/9/2561 ถึง 23/9/2561
(3 วัน 2 คืน)
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๑ 150 0 (เหลืออีก 150)
ดูทั้งหมด